Sök på webbplatsen
Kontakt
 

Certifieringsmetoder

Genom samarbete med branschföretag, psykologer och beteendevetare har vi tagit fram åtta bedömningsmoment som används i certifieringen.
Varje moment bedöms utifrån tydliga och specifika mallar. Detta ger en träffsäker, kostnadseffektiv och objektiv bedömning av en individs kompetenser.

De som bedömer deltagarna i de olika momenten är kvalificerade bedömare. Vi har tydliga krav på utbildning och att de måste ha tidigare branscherfarenhet.

Eftersom de olika kompetenserna mäts i flera olika moment ges individen möjlighet att visa sina kompetenser i olika typer av situationer. Momenten viktas olika beroende på grad av mätbarhet och tillförlitlighet.

 

 

Självskattning

Deltagaren gör en bedömning av den egna nivån genom att relatera till påståenden
som beskriver aktiviteter inom de olika handelskompetenserna.

 

Utforskande samtal

Bedömare leder, utifrån en bestämd struktur, samtalet som byggs upp med hjälp av öppna frågor från ett givet frågeformulär.
 

Arbetspsykologiska analyser

Här tar man reda på deltagarens beteendetendenser och vilket förhållningssätt deltagaren har till arbetsrelaterade situationer.

 

Rollspel

Genom att iaktta deltagaren när denne agerar som säljare i en simulerad butiksmiljö
får bedömarna information om deltagarens förmåga att hantera en given handelssituation. Övningen genomförs med hjälp av professionella skådespelare. 

 

Gruppövningar

Gruppövningar går ut på att få information om hur deltagaren agerar och löser uppgifter
i samarbete med andra människor.

 

Kunskapstest

Under detta moment får deltagaren genomföra kunskapstest inom olika viktiga handelsrelaterade områden. 

 

Individuella övningar

I övningarna får deltagaren träna på att presentera och redovisa resultat.

 

Bedömarmöte

Detta moment identifierar mönster och tendenser i deltagarens beteende. Under bedömarmötet sammanför bedömarna sina observationer och resultat från de olika momenten.

 

Certifikat

Den som blir godkänd får ett nationellt erkänt och gångbart certifikat och en bilaga
som mer i detalj beskriver den nivå som individen har uppnått.