logo

Att validera kompetens hos butikssäljare och butiksledare

På uppdrag av Valideringsdelegationen, en statlig myndighet, står People in Progress tillsammans med en rad andra etablerade aktörer inom handeln bakom ett flerårigt arbete gällande validering av handelskompetens. Validering handlar om att synliggöra en individs kompetens genom en strukturerad bedömning, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetenser som personen i fråga besitter - oberoende av hur de förvärvats.

Ett sådant synliggörande är ett effektivt verktyg för att öka anställningsbarheten hos personer och:

 • höja kompetensnivån,
 • motivationen och
 • statusen för arbete inom handeln.

 

Syftet är att utifrån sådan validering utfärda individuella intyg/bevis som styrker anställningsbar kompetens på ett legitimt och likvärdigt sätt. För individen innebär valideringen en möjlighet att få den egna kompetensen styrkt och dokumenterad och för branschen bidrar valideringen till en konkurrenskraftig och lönsam handel med mindre personalomsättning och med stärkta förutsättningar för en kompetentare och stoltare yrkeskår.
 

I studien framgår tydligt att etablerade branschaktörer upplever ett stort behov och en stor nytta av validering. Att validera kompetens innebär att utifrån strukturerade bedömningar kartlägga en individs kunskap, färdighet, förmåga och vilja.

 

Vad är kompetens?

I kompetensbegreppet kombineras kunskaper och erfarenheter, som tillsammans med en persons vilja och förmåga,

ger förutsättningar för att kunna genomföra arbetsresultat och att kunna ta ansvar i verksamhetsprocesser.

När Standardiseringsinstitutet, SIS, i samarbete med ett antal näringslivs- och arbetslivsorganisationer definierade begreppet kompetens enades man om följande:

 
”Kompetens är förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter.”
 
 

Vad är handelskompetens?

Under arbetet studerades och tillfrågades vilka kompetenser handelns företag såg som avgörande för yrkesrollen butikssäljare respektive butiksledare. Kompetenserna är identifierade som grundläggande och generella i förhållande till hela branschens kompetensbehov. De sju första kompetenserna är tillämpliga för yrkesrollen butikssäljare medan de sista fyra tillkommer för yrkesrollen butiksledare:

 

 • Säljkompetens
 • Servicekompetens
 • Initiativkompetens
 • Samarbetskompetens
 • Kommunikationskompetens
 • Etikkompetens
 • Strukturkompetens

 

 • Ledarkompetens
 • Affärskompetens
 • Personalutvecklingskompetens
 • Problemlösningskompetens
 

Hur mäter man handelskompetens?

Det finns många olika sätt att mäta kompetens. Eftersom kompetensbegreppet definieras utifrån kunskap, färdighet/förmåga och vilja ställer det krav på att mätmetoderna tillgodoser samtliga tre delar.

De elva kompetensernas varierade karaktär ställer också krav på mätmetodernas utformning.

Nedan illustreras de olika mätmetoderna:

 
 
Genom att använda flera olika mätmoment som kompletterar varandra och som tydliggör kompetenser på olika sätt hos olika individer ökas säkerheten i mätningarna. De olika kompetenserna mäts i flera olika moment. Det ger individen möjlighet att visa sina kompetenser i olika moment. Vissa moment passar vissa individer bättre medan andra passar bättre att agera i andra moment. Dessutom betyder det att kompetenserna mäts upprepade gånger för varje individ.
 
Kontakta oss gärna för mer information >>