Sök på webbplatsen
Kontakt
 

Kompetenser för säljare och butiksledare

Via ett omfattande utvecklingsarbete, innehållande bland annat personliga intervjuer och webbenkäter med olika aktörer inom handeln, har Handelns Kompetensbyrå tagit reda på vad branschen ser som de viktigaste kompetenserna för yrkesrollerna säljare och butiksledare.

 

Detta arbete ledde fram till de elva handelskompetenserna med tillhörande beskrivning.

 

Sju kompetenser för säljare och butiksledare

1 Säljkompetens
Har förmåga, motivation och intresse av att påverka andra; är medveten om människors olikheter och försöker anpassa säljbeteendet efter kunden; fokuserar på att nå sälj-
resultat; arbetar vanligtvis i högt tempo och har hög energinivå; är konkurrensinriktad och tycker om att vinna.
 

2 Servicekompetens
Hjälper andra och ser till att finnas tillhands för kunden; tar reda på och finner lösningar på kundens behov; har människointresse; tar hänsyn till människors olikheter; sätter sig in i andra människors situation och förstår deras känslor.
 

3 Initiativkompetens
Tar egna initiativ och sätter igång aktiviteter; finner nya idéer och uppslag; har drivkraft och motivation till handling; handlar spontant.
 

4 Samarbetskompetens
Är en lagspelare och har förmåga att samarbeta med andra människor; är delaktig så att gruppens arbete går framåt; är lyhörd för andras idéer och tankar.
 

5 Kommunikationskompetens
Lyssnar till andra; förstår normalt språkbruk; uttrycker sig förståeligt och delar med sig av information till andra samt anpassar språket efter situationen.
 

6 Etikkompetens
Har god uppfattning om lagar och regler, om vad som är rätt och orätt; accepterar normala restriktioner på en arbetsplats; visar respekt för andras ägodelar och har en sund inställning till stölder på en arbetsplats; accepterar andras motiv och litar i allmänhet på andra.
 

7 Strukturkompetens
Planerar och organiserar uppgifter; identifierar de resurser som krävs för att hantera
och lösa problem; håller ordning och reda.
 

 

Fyra kompetenser för butiksledare

8 Ledarkompetens

Leder, motiverar och entusiasmerar andra, har positiv syn på människor och deras resultat; delegerar ansvar och befogenheter för att nå uppsatta mål; samordnar grupper och följer upp andras arbete och anger inriktning; hanterar uppkomna konflikter; har förmåga att arbeta självständigt, tar ansvar, ser konsekvenser av egna beslut och värderingar och samtidigt respektera andra; fattar beslut inom given tidsram med hjälp av tillgänglig information.

 

9 Affärskompetens

Förstår och tillämpar affärsmässiga principer, målstyr verksamheten enligt företagets policys och värderingar; är lönsamhets- och marknadsorienterad, tänker strategiskt; kan snabbt ta sig från detaljnivå till helhetssyn och tillbaka igen.

 

10 Personalutvecklingskompetens

Har förmågan att leva sig in i andra personers yrkessituation; visar på pedagogisk förmåga och coachande arbetssätt; ger regelbunden, medveten och spontan feedback; ser och tillmötesgår utvecklingsmöjligheter och behov hos andra; ser företagets resursbehov och motsvarande koppling till medarbetares kompetens.

 

11 Problemlösningskompetens

Analyserar frågeställningar och fokuserar på problemlösningar; kommer på egna idéer och ser saker utifrån nya perspektiv; möter förändringar med en positiv och flexibel attityd; har en öppenhet för att lära.