logo
 

Vad är kompetens?

När man pratar om kompetens är det lätt att fokusera helt på kunskap. Men när Standardiseringsinstitutet tillsammans med ett antal näringslivs- och arbetslivsorganisationer definierade kompetens som begrepp kom de fram till att det innehåller mer än så.

 

I kompetensbegreppet kombineras kunskap med erfarenhet, vilja och förmåga. Standardiseringsinstitutet och de övriga inblandade enades om följande definition:

 

Kompetensbegreppet
”Kompetens är förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att
tillämpa kunskap och färdigheter.”
 

 


 

Certifiera din personal!

Handelns Kompetensbyrå verkar för tydligare utvecklings- och karriärväg för handelns medarbetare, förstärkt konkurrenskraft för satsande företag samt
ökad attraktionskraft för branschen som helhet.

 

En milstolpe är nu nådd när vi efter flera års studier och analyser tillsammans med branschens parter skapat en certifieringsprocess för säljare och butiksledare. Detta
ger en stark grund för effektiv kompetensutveckling inom den svenska handeln.

 

Certifiering inom handeln är en metod för att mäta och dokumentera en individs kompetens i förhållande till en branschgemensam kompetensstandard för yrkesrollen säljare respektive butiksledare. Syftet är att öka individens och branschens kompetens samt att bidra till konkurrenskraftigare företag.

 


 

Certifieringsprocessen

Certifieringen är utformad för att mäta de sju respektive elva kompetenser
som branschen tagit fram för yrkesrollen säljare respektive butiksledare. Förutom dessa kompetenser mäter certifieringen också fackkunskaper som är grundläggande för yrkesrollerna.
 

Kraven för att nå en godkänd certifiering är höga, vilket är meningen. Både säljare
och butiksledare är yrken som kräver mycket i form av kunskap, förmåga, färdighet
och vilja.

 


 

Obligatoriska grundkrav för certifiering

De obligatoriska grundkrav som ställs på den som vill påbörja en certifieringsprocess säkerställer att man har erfarenhet av yrket och att man har en trygg kompetensbas
att stå på. I de obligatoriska grundkraven ingår praktisk erfarenhet (via arbetslivs-
erfarenhet och/eller utbildningspraktik), fackkunskap och god yrkessvenska.

 

Praktisk erfarenhet (arbetslivserfarenhet och/eller utbildningspraktik)

Säljare: motsvarande ett års heltidstjänst

Butiksledare: motsvarande två års heltidstjänst (varav ett år som ledare)

 

Fackkunskaper

• kassaarbete, kassaredovisning (S + BL)
• varupåfyllning (S + BL)
• reklamation och varubyte (S + BL)
• försäljning (S + BL)
• introduktion av nyanställda (BL)
• planera och hålla medarbetarsamtal (BL)
• god yrkessvenska (S + BL)
 

(S = säljare BL = butiksledare)

 

Kontakta oss om du vill veta mer!

 


 

De fyra stegen i en certifiering

Kompetenskartläggning

Syftet med kompetenskartläggningen är att inventera en individs kompetenser
inom handeln och synliggöra dennes utvecklingsbehov. På så vis skapas en bild av
individens förutsättningar för att genomföra en certifiering. Kompetenskartläggnigen genomförs på Internet.

 

Individuell utvecklingsplan
Syftet är att dokumentera individens behov och de åtgärder som krävs för fortsatt utveckling inom respektive kompetensområde. Utifrån dessa behov rekommenderas individen olika former av kompetensutveckling som stärker denne inom de områden som visar utvecklingsbehov. Utvecklingsplanen innehåller förslag på såväl utbildning som träning samt annan praktisk övning.

 

Träning och Utbildning
För att stärka individen inom respektive kompetensområde erbjuds klassrums-
utbildning, eLearning och praktisk träning. Detta för att individen ska ha alla förutsättningar för att klara en godkänd certifiering. Närsomhelst under tränings och utbildningsperioden kan man välja att återigen genomföra kompetenskartläggningen.

 

Erhållen certifiering

Kvalificerad kompetensbedömning erkänt av Handelns Kompetensråd.