Sök på webbplatsen
Kontakt
 

Att validera kompetens hos butikssäljare och butiksledare

På uppdrag av Valideringsdelegationen, en statlig myndighet, står Handelns Kompetensbyrå tillsammans med ett antal etablerade aktörer inom handeln, bakom ett flerårigt arbete gällande validering av handelskompetens.

 

Validering handlar om att synliggöra en individs kompetens genom olika bedömnings-
metoder. Ett synliggörande på detta sätt är ett effektivt verktyg för att öka anställnings-
barheten hos personer och

 

 • höja kompetensnivån,
 • motivationen och
 • statusen för arbete inom handeln

 

Syftet är att utifrån en validering utfärda individuella intyg/bevis som styrker anställningsbar kompetens på ett legitimt och likvärdigt sätt. För individen innebär en validering möjligheten att öka sin anställningsbarhet genom att dennes kompetens blir synliggjord. Och för branschen bidrar en validering till en konkurrenskraftig och lönsam handel med mindre personalomsättning och med stärkta förutsättningar för en kompetentare och stoltare yrkeskår.

 

Under arbetet med att ta fram en form för validering framgick tydligt att branschaktörer upplever ett stort behov och en stor nytta av validering. Att validera kompetens innebär att utifrån strukturerade bedömningar kartlägga en individs kunskap, färdighet/
förmåga
och vilja.

 

Vad är kompetens?

När man pratar om kompetens är det lätt att fokusera helt på kunskap. Men när Standardiseringsinstitutet tillsammans med ett antal närlingslivs- och arbetslivs-
organisationer definierade kompetens som begrepp kom de fram till att det innehåller mer än så. I kompetensbegreppet kombineras kunskap med erfarenhet, vilja och förmåga. Standardiseringsinstitutet och de övriga inblandade enades om följande definition:

 

"Kompetens är förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter."

 

 

 

Vad är handelskompetens?

Via ett omfattande utvecklingsarbete, innehållande bland annat personliga intervjuer
och webbenkäter med olika aktörer inom handeln, har Handelns Kompetensbyrå tagit reda på vad branschen ser som de viktigaste kompetenserna för yrkesrollerna säljare och butiksledare. Detta arbete ledde fram till de elva handelskompetenserna.

 

Sju kompetenser för säljare pch butiksledare

 • Säljkompetens
 • Servicekompetens
 • Initiativkompetens
 • Samarbetskompetens
 • Kommunikationskompetens
 • Etikkompetens
 • Strukturkompetens

 

Fyra kompetenser för butiksledare

 • Ledarkompetens
 • Affärskompetens
 • Personalutvecklingskompetens
 • Problemlösningskompetens

 

Hur mätar man handelskompetens?

Handelns Kompetensbyrå har tagit fram anpassade metoder för att mäta och utveckla
de elva kompetenserna. Vi har lagt ner ett stort arbete på att hitta metoder som mäter rätt och pålitligt. Dessa metoder är självskattning, utforskande samtal, arbets-
psykologiska analyser, kunskapstester, rollspel och gruppövningar.

 

 

Kontakta oss gärna för mer information >>